KVKK & AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu;

KONYALILAR RESTORAN GIDA İNŞAAT. TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ

( KONYALILAR RESTORAN) (Adres Fabrikalar mah. Namık Kemal  bulvarı No: 19/1 Kepez/ Antalya / Türkiye

Tel: +90 444 8 442 Web: http://www.konyalilarrestaurant.com/

E-mail: info@konyalilarrestaurant.com tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun'u (Bundan sonra "KVKK" olarak ifade edilecektir.) ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Bundan sonra "Tebliğ" olarak belirtilecektir.) uyarınca müşterilerimizin kurumumuz ile ilişkilerinde kişisel verilerinin korunmasında izlenecek usul ve esaslar hakkında bilgilendirme amacıyla işbu aydınlatma metni düzenlenerek ilan edilmiştir.

KVKK madde 10; "Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere; Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, 11 inci maddede sayılan diğer hakları, konusunda bilgi vermekle yükümlüdür."

KANUNDA YER ALAN TEMEL TANIMLAR

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişidir. İşbu metin kapsamında veri sorumlusu. Fabrikalar mah. Namık Kemal  bulvarı No: 19/1 Kepez/ Antalya / Türkiye adresinde mukim KONYALILAR RESTORAN GIDA İNŞAAT. TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ           ( KONYALILAR RESTORAN)'dir.

Veri kayıt sistemi (VERBİS): Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir.

Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

Kurul : Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nu ifade eder.

MÜŞTERİLERE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLER

Kurumumuzca, müşterilere ilişkin kişisel veriler işbu metinde belirtilen amaçlar ve işleme şartları doğrultusunda işlenebilmektedir. İşlemeye konu kişisel veriler şunlardır:

A. Kimlik Verileri

Ad, soyad, anne-baba adı, doğum tarihi, T.C kimlik no, cinsiyet, medeni hal, nüfus cüzdan seri-sıra no, uyruk bilgisi, pasaport bilgileri, görev ve unvan bilgisi.

B. İletişim Verileri

Telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgisi, şirket içi iletişim bilgileri (şirket telefon numarası, dâhili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi, kayıtlı e-posta adresi).

C. Finansal Veriler

Banka IBAN numarası, ücret ve detayları, borç bilgileri.

D. Görsel ve İşitsel Veriler

Gerçek kişiye ait fotoğraf, kamera kayıtları.

E. Diğer Veriler

Fatura-Senet-Çek Bilgileri, Sipariş Bilgisi, alışveriş geçmişi bilgileri, ip adres bilgileri, internet sitesi giriş - çıkış kayıtları, el yazı ve imza, talep-şikayet bilgileri.

KONYALILAR RESTORAN GIDA İNŞAAT. TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ                          ( KONYALILAR RESTORAN)'NİN KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI

KVKK'nın 10. maddesi ve Tebliğ'in 5. maddesi kapsamında KVKK'nın 4. maddesinde belirtilen işleme şartlarına uygun olarak müşterilerin kişisel verileri şu amaçlarla işlenebilmektedir:

 • Hizmet sözleşmesine bağlı olarak; hizmet yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Kurumumuz ile ilişkisi olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temin edilebilmesi,
 • Hizmet şartlarında meydana gelebilecek değişiklikler hakkında bilgilendirme yapılması,
 • Müşteri şikayetlerinin çözülmesi ve veri erişim veya düzeltme taleplerinin işleme alınması,

Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,

 • Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu ve diğer tüm mevzuatlar kapsamında sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılması,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Muhasebe ve finans işlerinin yürütülmesi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler, hukuki ilişki kurulması sırasında doğrudan ilgili kişiden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden elde edilebilecektir. Bu kapsamda sözleşmeler, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda kişisel veriler toplanmaktadır.

KVKK'nın 5. maddesinde yer alan hüküm uyarınca kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenemez. Kanun istisna olarak açık rıza aranmayacak halleri belirtmiştir. Kanunda açık hüküm bulunması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumunda açık rıza aranmaksızın kişisel veriler şirketimiz tarafından işlenebilecektir.

KONYALILAR RESTORAN GIDA İNŞAAT. TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ                                                                           ( KONYALILAR RESTORAN)'nin faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK'nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metni'nde belirtilen amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Müşterilerin kişisel verileri, Kanun'un 8. ve 9. maddesinde belirtilen veri aktarma ve işleme şartları ile yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; tedarikçilerle, hissedarlarla, yetkili satıcılarla, hizmet alınan özel hukuk kişileriyle (denetim, etkinlik ve organizasyon, hukuk vb. konularda), bağımsız denetim kuruluşlarıyla, finans kuruluşlarıyla, direkt ve dolaylı iştirakler başta olmak üzere yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarıyla, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği alınan firmalarla (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), hukuken yetkili kamu kurumları ile paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

KVKK hükümlerine uygun olarak, iş bu "Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni" nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK madde 7/f.1.'e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası göz önüne alınarak kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

İlgili kişi, Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kurumumuzca talebe bağlı olarak kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ya da düzeltilmesi halinde aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

BAŞVURU HAKKININ İSTİSNALARI

KVKK'nın 28/2 hükmü uyarınca, aşağıdaki hallerde zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, ilgili kişilerin KVKK'nın 11. maddesinde belirtilen haklardan yararlanmaları mümkün olmayacaktır.

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

BAŞVURU YÖNTEMİ VE FORMU

İlgili kişi, yukarıda sayılan haklarına ilişkin başvurularını Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak yapabilecektir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde sayılan haklar kapsamındaki talepler, KVKK'nın 13. Maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'in 5. Maddesi gereğince, http://www.konyalilarrestaurant.com/kvkk  adresindeki formun doldurulması suretiyle aşağıda açıklanan yöntemlerden biri ile başvurulabilecektir.

Şirkete iletilen başvurular, KVKK'nın 13/2 maddesi gereğince, talebin niteliğine göre, talebin Şirkete ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içinde cevaplandırılacaktır. Başvuruya ilişkin cevaplar, KVKK'nın 13. Maddesi gereğince, yazılı ve elektronik ortamdan başvuru sahibine ulaştırılacaktır.

Talebin kabul edilmesi ya da gerekçesinin açıklanarak reddedilmesi halinde cevap, talep sahibine elektronik ortamda ya da yazılı olarak bildirilecektir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde firmamızca gecikmeksizin gereği yapılacaktır.

Başvuru Yöntemi

Başvuruda Gerekenler

Başvuru Adresi

Diğer İstenenler

Şahsen Başvuru

Şirketimizin faaliyet gösterdiği adrese kimliğinizi doğrulayarak şahsen veya vekâletname ibraz etmek suretiyle bir vekil aracılığıyla başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuru, başvuru formu veya bir dilekçe ile de olabilir ancak ıslak imzalı olması gereklidir.

Konyalılar Restoran Gıda İnşaat. Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Fabrikalar Mah. Namık Kemal  Bulvarı No: 19/1 Kepez/ Antalya Turkey

Kapalı zarf ile verilecektir.  Zarfın üzerine “Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” ibaresi yazılacaktır.

Posta Yoluyla Başvuru

Islak imzalı başvuru formu veya dilekçeyi posta yoluyla göndererek başvuruda bulunabilirsiniz. Noter onaylı imza sirküsü ile başvuru vekil aracılığıyla yapılmışsa vekâletnamenin aslının da zarfa konulması gereklidir.

Konyalılar Restoran Gıda İnşaat. Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Fabrikalar Mah. Namık Kemal  Bulvarı No: 19/1 Kepez/ Antalya Turkey

Zarfın üzerine “Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” ibaresi yazılacaktır.

Noter Yoluyla Başvuru

Bizzat veya vekil aracılığıyla noter kanalıyla başvuruda bulunabilirsiniz. Bu başvuruda cevabın hangi yöntemle alınmak istendiği belirtilmelidir.

Konyalılar Restoran Gıda İnşaat. Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Fabrikalar Mah. Namık Kemal  Bulvarı No: 19/1 Kepez/ Antalya Turkey

 

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Başvuru

KEP adresinizden elektronik imzanızla imzalanmış  dilekçenizi göndererek başvuruda bulunabilirsiniz. Aksi belirtilmedikçe cevap yine KEP adresinize gönderilir.

konyalilarrestoran@hs06.kep.tr

Konu kısmında “Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Talep” başlığı ile gönderiniz.

 

Elektronik Posta Yoluyla Başvuru

e-posta adresinizi şirketimize daha önce verdiyseniz bu eposta adresi üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz.

info@konyalilarrestaurant.com

Konu kısmında “Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Talep” başlığı ile gönderiniz.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ MD.7
ÜCRET: Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir


KVKK&AYDINLATMA METNİ İNDİR

KVKK BAŞVURU FORMU

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, kanunun 13. Maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesi gereği aşağıdaki yöntemlerden biri ile iletebilirsiniz. KONYALILAR RESTORAN GIDA İNŞAAT. TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. talebinize 6698 sayılı kanunun 13.Maddesi gereğince 30 gün içerisinde cevap verecektir.

Başvurucu kimliğini ispat edecek olan belge ve dokümanlarla beraber başvuruda bulunacaktır. Bu belgelerin teyidi yapılamadığı takdirde olumlu yanıt verilmeyecektir. Ayrıntılı bilgi için http://www.konyalilarrestaurant.com/kvkk adresindeki Kişisel Verileri Koruma Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Başvuru Yöntemi

Başvuruda Gerekenler

Başvuru Adresi

Diğer İstenenler

Şahsen Başvuru

Şirketimizin faaliyet gösterdiği adrese kimliğinizi doğrulayarak şahsen veya vekâletname ibraz etmek suretiyle bir vekil aracılığıyla başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuru, başvuru formu veya bir dilekçe ile de olabilir ancak ıslak imzalı olması gereklidir.

Konyalılar Restoran Gıda İnşaat. Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Fabrikalar Mah. Namık Kemal  Bulvarı No: 19/1 Kepez/ Antalya Turkey

Kapalı zarf ile verilecektir.  Zarfın üzerine “Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” ibaresi yazılacaktır.

Posta Yoluyla Başvuru

Islak imzalı başvuru formu veya dilekçeyi posta yoluyla göndererek başvuruda bulunabilirsiniz. Noter onaylı imza sirküsü ile başvuru vekil aracılığıyla yapılmışsa vekâletnamenin aslının da zarfa konulması gereklidir.

Konyalılar Restoran Gıda İnşaat. Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Fabrikalar Mah. Namık Kemal  Bulvarı No: 19/1 Kepez/ Antalya Turkey

Zarfın üzerine “Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” ibaresi yazılacaktır.

Noter Yoluyla Başvuru

Bizzat veya vekil aracılığıyla noter kanalıyla başvuruda bulunabilirsiniz. Bu başvuruda cevabın hangi yöntemle alınmak istendiği belirtilmelidir.

Konyalılar Restoran Gıda İnşaat. Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Fabrikalar Mah. Namık Kemal  Bulvarı No: 19/1 Kepez/ Antalya Turkey

 

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Başvuru

KEP adresinizden elektronik imzanızla imzalanmış  dilekçenizi göndererek başvuruda bulunabilirsiniz. Aksi belirtilmedikçe cevap yine KEP adresinize gönderilir.

konyalilarrestoran@hs06.kep.tr

Konu kısmında “Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Talep” başlığı ile gönderiniz.

 

Elektronik Posta Yoluyla Başvuru

e-posta adresinizi şirketimize daha önce verdiyseniz bu eposta adresi üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz.

info@konyalilarrestaurant.com

Konu kısmında “Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Talep” başlığı ile gönderiniz.

Kimlik ve İletişim Bilgileriniz:

Ad Soyadı

 

TC Kimlik No

(Yabancı Ülke Vatandaşları için Pasaport veya Kimlik Numarası)

 

Tebligat Adresi

 

 

 

Cep Telefonu

 

Telefon Numarası

 

Eposta Adresi

 

Veri Sahibi Kategorisi:  KONYALILAR RESTORAN GIDA İNŞAAT. TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.. ile ilişkinizin türü

KONYALILAR RESTORAN GIDA İNŞAAT. TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.. Çalışanı

KONYALILAR RESTORAN GIDA İNŞAAT. TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ..  Eski Çalışanı

Lütfen çalıştığınız yılları belirtiniz: ..............................................................

☐ Stajyer

Lütfen Staj Yaptığınız Yılları Belirtiniz: ...............................................................

☐ İş Başvurusu Sahibi

Lütfen başvuruda bulunduğunuz pozisyonu ve başvuru tarihinizi giriniz...............................................................

☐ Müşteri

Lütfen firmanızın ismini ve firmadaki pozisyonunuzu belirtiniz................................................................

☐ Ziyaretçi

Lütfen şirketimizi ziyaret ettiğiniz tarihleri yazınız. ..........................................................

☐ Hizmet/ Mal Alınan Firma Çalışanı/Yetkilisi

Lütfen firmanızın ismini ve firmadaki pozisyonunuzu belirtiniz................................................................

☐ Diğer

Lütfen ilişki türünüzü tanımlayınız...............................................................

Talebinizi Detaylı Olarak Belirtiniz

Talebinize cevabın bildirilme yöntemini seçiniz:

☐ E Posta ile Gönderilmesini İstiyorum

☐ Adresime Gönderilmesini İstiyorum

☐ Elden Teslim Almak İstiyorum (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname veya yetki belgesi bulunması gerekmektedir)

KONYALILAR RESTORAN GIDA İNŞAAT. TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.  bu başvuruyu değerlendirilebilmek için yukarıda bulunan başvurucuya ilişkin verileri almaktadır. Başvurucunun yetkisi, başvurunun niteliği, başvurucunun KONYALILAR RESTORAN GIDA İNŞAAT. TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. ile olan ilişkisi ve KONYALILAR RESTORAN GIDA İNŞAAT. TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.  tarafından ilgili kişiye ilişkin hangi verilerin işlendiğinin eksiksiz olarak tespit edilerek kanuni süre içerisinde cevap verilebilmesi için kaydedilmektedir. KONYALILAR RESTORAN GIDA İNŞAAT. TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. bu tespitlerin doğru yapılabilmesi ve kişisel verilerin hukuksuz paylaşımının önlenmesi için ek evrak isteme hakkını saklı tutar. Talepte yer alan bilgilerin yanlışlığı, eksikliği veya güncel olmaması durumunda sorumluluk başvuru sahibine aittir.

Başvuru Sahibi Ad Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza:
 

KVKK BAŞVURU FORMU İNDİR